Q&A

Jak korzystać z serwisu?

Serwis podzielony jest na 2 części

Pierwsza z nich obejmuje treści zorganizowane wokół bocznego menu i dotyczą naszej autorskiej praktyki architektonicznej. 

Druga część zorganizowana jest wokół stopki i obejmuje narzędzia Bazy Wiedzy, wartej przestudiowania w trakcie podejmowania decyzji o własnej inwestycji. Są tu zebrane akty prawne, od planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego, aż po prawo autorskie i ustawę o samorządzie zawodowym architektów. Znaleźć tu też można słowniczek podstawowych terminów oraz zasady wycen prac projektowych. Ta Baza Wiedzy pozwoli przygotować się do dalszych ewentualnych rozmów o projekcie.

Dlaczego projekt indywidualny?

Bo TY jesteś indywidualny!

Jak umówić spotkanie?

Przejdź do Kalendarza, znajdź wolny, odpowiadający Tobie termin PIERWSZEGO SPOTKANIA, zadzwoń (napisz), zarezerwuj swoją wizytę.

Jak przygotować się do 1-ego spotkania?

Co to jest Obszar Oddziaływania Obiektu?

Legalna definicja zawarta została w art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo budowlane:

obszar oddziaływania obiektu- należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Inaczej mówiąc każda inwestycja budowlana generuje coś w rodzaju „chmury”, która zachodząc na sąsiednie nieruchomości tworzy przestrzenne, prawne, funkcjonalne, estetyczne oraz inne oddziaływania. Niektóre z nich są prawnie dopuszczalne, inne nie. Każdy z sąsiadów powstającej inwestycji ma prawo wiedzieć o zachodzeniu owej „chmury” na swoją nieruchomość. Prawo to określone zostało w KPA jako prawo strony w postępowaniu administracyjnym. Warto także zauważyć, że omawiane oddziaływanie obiektu nie jest związane z subiektywnym odczuciem odbiorcy i w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pozwolenia na budowę (zgłoszenia z projektem budowlanym) musi opierać się na konkretnych przepisach prawa, które należy przywołać.

Pozwolenie czy Zgłoszenie?

Prawidłowe określenie Obszaru Oddziaływania Obiektu (definicja: patrz pytanie powyżej) ma zasadnicze znaczenie dla klasyfikacji ścieżek postępowania podczas uzyskiwania zgody budowlanej głównie dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Inaczej mówiąc precyzyjna odpowiedź w sprawie Obszaru Oddziaływania Obiektu pozwoli inwestorowi i projektantowi odpowiedzieć na pytanie: Pozwolenie czy Zgłoszenie?  W przypadku gdy wyznaczony Obszar mieści się w całości na działce przeznaczonej do zabudowy inwestor ma prawo skorzystać ze ścieżki zgłoszenia z projektem budowlanym. W sytuacji zaś, gdy Obszar ten nie mieści się na działce pod zabudowę i zachodzi na tereny sąsiadów, inwestor musi skorzystać ze ścieżki pozwolenia na budowę.

Jakie przepisy prawa regulują projektowanie obiektów architektonicznych?

Do najważniejszych należą regulacje z zakresu planowania i zagospodarowanie przestrzennego, ustawa prawo budowlane, rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w przypadku obiektów zabytkowych- ustawa  o ochronie zabytków. Zaawansowany wybów aktów prawnych znaleźć można w zakładce Prawo | Przepisy | Legislacja.