Ochrona przeciwpożarowa budynków 

Podział budynków z uwagi na ich ochronę przeciwpożarową

Budynki z uwagi na ich ochronę przeciwpożarową dzielimy na:

ZL- budynek, budowla bądź obiekt  małej  architektury,  wraz  z instalacjami  zapewniającymi  możliwość użytkowania  obiektu  zgodnie  z jego  przeznaczeniem,  wzniesiony  z użyciem wyrobów budowlanych  [Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, z późn. zm.]

Budynek w ochronie przeciwpożarowej

Przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  [Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, z późn. zm.]. Dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.