Wybrane projekty

OGRÓD botaniczny

Ogród Botaniczny Olsztyn- Kortowo.

 

Klient: Uniwersytet Warmińsko- Mazurski

Czas ukończenia: 2010

Typ projektu: Urbanistyczno- architektoniczny

Architekci: Architekci Gadomscy

 

Podstawowe informacje: Projekt koncepcyjny urbanistyczno-architektoniczny zagospodarowania terenu uniwersyteckiej części miasta. Celem opracowania było wstępne określenie możliwości adaptacji i kształtowania terenu w kierunku stworzenia ogrodu botanicznego o charakterze naukowo- dydaktycznym i przyrodoleczniczym, będącym jednocześnie uzupełnieniem funkcji miejskiej w zakresie urządzonych terenów zielonych i rekreacyjnych.

 

Szczegóły: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski (dawna Akademia Rolniczo- Techniczna) zajmuje w Olsztynie wydzieloną część miasta o nazwie Kortowo. Uniwersytecki campus graniczy z miastem poprzez jednostkę wojskową, której duży fragment, na podstawie opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, włączono do terenów akademickich. Omawiany obszar obejmował przede wszystkim podmokłe tereny poligonowe, urządzenia strzelnic wojskowych oraz innych urządzeń infrastruktury poligonowej i ćwiczebnej. Przeprowadzone prace geologiczne wykazywały duże fragmenty gruntów słabonośnych i podmokłych. Rejon ten jest też częścią większych systemów hydrologicznych, łączących poprzez kanały, rozlewiska i oczka wodne jezioro Kortowskie z jeziorem Ukiel w ciągu połączeń wodnych wzdłuż ul. Armii Krajowej po obu jej stronach.

Decyzją władz Uniwersytetu opracowano koncepcję programowo- przestrzenną wykorzystania tego obszaru na potrzeby Ogrodu Botanicznego. Przemawiały za tym zarówno specyficzne warunki gruntowe i hydrologiczne ale także pilna potrzeba zorganizowania takich funkcji na potrzeby badawcze i edukacyjne oraz chęć zorganizowania dodatkowej funkcji miejskiej, służącej celom rekreacyjno- edukacyjnym mieszkańcom Olsztyna.

Na szczególną uwagę zasługuje nowe rozwiązanie w zakresie komunikacji pieszej, które w sposób bezkolizyjny łączy podzielone w planie zagospodarowania dwie oddzielne części Ogrodu, tworzą w ten sposób jeden organizm funkcjonalny. W wyjątkowy sposób zaprojektowano wszystkie obiekty kubaturowe, przyjmując jako najważniejszą zasadę ich neutralności środowiskowej. Wszystkie obiekty administracyjne, wystawowe i dydaktyczne wraz z budynkiem herbaciarni ogrzewane są źródłami ekologicznymi, są zero- energetyczne, wykorzystują „szarą wodę” na potrzeby węzłów sanitarnych, zaś nieczystości biologiczne kompostują w celach wykorzystania rolniczego. Zasada „neutralności środowiskowej” jest nie tylko korzystna dla natury ale stanowi dobry element zorganizowanych pokazów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, podnosząc tą drogą poziom świadomości społecznej w tym zakresie.

 

Cele projektu były na tyle ambitne, że trudno znaleźć racjonalne przesłanki jego zawieszenia. Mamy nadzieję, że będą w przyszłości kontynuowane.